Terms and conditions

Version: 8-12-2022

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PHIX B.V.

1. Definities

1.1 Begrippen in deze Voorwaarden die zijn gedefinieerd met een hoofdletter, hebben de volgende betekenis:
Data de door PHIX aan de Klant als onderdeel van de dienstverlening al dan niet elektronisch beschikbaar gestelde gegevens en informatie en alle overige al dan niet bewerkte en in gestructureerde vorm beschikbaar gestelde gegevens.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, geregistreerde en ongeregistreerde merken, ‘topografieën van halfgeleiderproducten, databankrechten, eigendomsrechten op informatie, knowhow en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten zoals deze kunnen of
zullen bestaan waar ook ter wereld;
Klant: elke persoon of entiteit die een Overeenkomst met PHIX sluit. Alleen zakelijke klanten kunnen Klant worden van PHIX.
Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
Overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop en levering van Producten tussen PHIX en de Klant.
PHIX: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHIX B.V.
Producten: alle door PHIX (online) aangeboden artikelen geleverd die door PHIX aan de Klant zijn verkocht ter uitvoering van een Overeenkomst.
Vertrouwelijke informatie: alle informatie (i) over de voorwaarden van de Overeenkomst en alle overige afspraken tussen PHIX en de Klant, (ii) die betrekking heeft op het leveren van Producten en/of diensten en/of personeel door PHIX aan de Klant, (iii) over bedrijfsprocessen, strategieën, werkwijzen en knowhow van PHIX, aan haar gelieerde rechtspersonen en klanten, en (iv) in welke vorm dan ook, die in vertrouwen is openbaargemaakt, of die gelet op de aard ervan als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.

2. Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van een Overeenkomst en alle andere juridische relaties tussen PHIX en de Klant in verband met de (online) verkoop van Producten door PHIX.
2.2 Een Overeenkomst tussen PHIX en de Klant komt tot stand:
(i) op afstand, door de aanvaarding van de Klant van een of meer door PHIX online in haar webshop aangeboden Producten; of,
(ii) door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst voor de verkoop en levering van een of meer Producten die door PHIX en de Klant is ondertekend.
Eventuele door de Klant ingediende bestellingen of verzoeken daartoe, zijn aanvragen en binden PHIX op geen enkele wijze. PHIX is niet verplicht om een bestelling te aanvaarden.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, hebben deze Voorwaarden voorrang op alle andere mededelingen (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) tussen PHIX en de Klant met betrekking tot de verkoop van Producten.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de Klant gebruikt of zal gebruiken worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Levering en leveringstermijn

3.1 Levering van Producten geschiedt EXW(Incoterms 2020), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ongeacht andersluidende bepalingen in de toepasselijke Incoterm, zijn alle kosten van expeditie, transport, invoerrechten en aflevering verband houdende met de Overeenkomst voor rekening van de Klant en worden tegelijk met de Producten bij de Klant in rekening gebracht.
3.2 De Klant is verplicht om de Producten in ontvangst te nemen en om alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs van de Klant verwacht kunnen worden teneinde PHIX in staat te stellen om de levering volgens de overeengekomen Incoterms uit te voeren.Indien de Klant deze verplichting schendt, gaat het risico van de Producten, ongeacht de toepasselijke Incoterms, over op de Klant op het moment van schending van deze verplichting en zullen alle door PHIX gemaakte kosten, zoals (maar niet beperkt tot) kosten in verband met bewaring en opslag voor rekening van de Klant zijn.
3.3 Een verzoek van de Klant om een bestelling (of een deel daarvan) te annuleren of te wijzigen moet schriftelijk worden ingediend en ontvangen zijn door PHIX en is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van PHIX. Aan de Klant kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het wijzigen of annuleren van een bestelling. Indien de Klant verzoekt om een versnelde levering van zendingen, behoudt PHIX zich het recht voor om de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.
3.4 Alle levertijden zijn indicatief. PHIX behoudt zich het recht voor om de levertijden, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, aan te passen. De niet-nakoming door PHIX van een leveringsdatum of leveringstermijn vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
3.5 PHIX behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4. Inspectie en retourneringen

4.1 Indien PHIX zich ertoe verbonden heeft de expeditie c.q. transport van de Producten te regelen, dient de Klant de Producten te onderzoeken op transportschade en dient hij onmiddellijk na aankomst op de overeengekomen bestemming zich ervan te vergewissen dat de juiste hoeveelheid Producten is geleverd. Indien transportschade of een afwijking van het geleverde aantal
Producten ten opzichte van de bestelde hoeveelheid Producten wordt vastgesteld, dient de Klant een gedetailleerde beschrijving daarvan te geven op het vervoersdocument dat na ontvangst van de Producten moet worden ondertekend. Het melden van schades, non-conformiteit en of tekortkomingen ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen voor de Producten.
4.2 Retourneringen worden door PHIX alleen geaccepteerd mits:
(i) PHIX de retournering vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd; en,
(ii) de geretourneerde Producten een minimale verkoopwaarde hebben van honderd Euro (€100); en,
(iii) de Producten voorraad- of standaard Producten zijn; en,
(iv) de levering niet langer dan zes (6) weken geleden heeft plaatsgevonden;
(v) de Producten ongebruikt en onbeschadigd zijn; en
(vi) de Producten in de originele verpakking zitten.
Uitsluitend PHIX kan afstand doen van een of meer van bovenstaande voorwaarden

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde Producten blijven het eigendom van PHIX totdat de Klant al hetgeen de Klant aan PHIX onder de Overeenkomst of een ander gerelateerd contract verschuldigd is, volledig heeft voldaan, inclusief rente en kosten.
5.2 De Klant is bevoegd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de Producten te beschikken. De Klant zal de verkrijgende derde op de hoogte stellen van het eigendomsvoorbehoud van de Producten ten gunste van PHIX.
5.3 Zolang de geleverde Producten niet worden gebruikt, is de Klant verplicht deze geleverde Producten duidelijk gescheiden te houden van andere Producten totdat het eigendom ervan is overgedragen.

6. Prijzen en betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door PHIX vastgestelde prijzen exclusief de kosten van expeditie c.q. vervoer, BTW en andere heffingen. De prijzen worden in euro’s aangegeven. Als de bestelde Producten aan eventuele belastingen onderworpen zijn, kan PHIX de relevante belastingen aan de Klant in rekening brengen en zal de Klant deze belastingen dienen te betalen in aanvulling op de opgegeven prijzen.
6.2 PHIX kan in haar webshop de volgende betalingsmethoden vóór levering verstrekken:
(i) Creditcard: de Klant kan zijn betalingsgegevens invoeren op het moment van het plaatsen van de bestelling door gebruik te maken van een geldige creditcard. Het van toepassing zijnde bedrag zal onmiddellijk van de kaart van de Klant worden afgeschreven. PHIX behoudt zich het recht voor om te controleren op de geldigheid van de creditcard, de kredietstatus in
relatie tot de waarde van de bestelling en of de adresgegevens van de Klant correct zijn. Afhankelijk van de resultaten van deze controles kan PHIX bestellingen weigeren;
(ii) iDEAL: het van toepassing zijnde bedrag zal onmiddellijk van de bankrekening van de Klant worden afgeschreven.
6.3 Alleen indien PHIX en de Klant anders zijn overeengekomen, kan de betaling (netto en zonder enige korting) geschieden door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag op een door PHIX aangegeven bankrekening.
6.4 Alle bedragen die de Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan PHIX verschuldigd is, worden onmiddellijk en volledig opeisbaar indien:
(i) De Klant heeft nagelaten om een tijdige betaling aan PHIX te doen; of
(ii) PHIX de Overeenkomst ingevolge artikel 12 beëindigt; of
(iii) PHIX objectieve en redelijke gronden heeft om te verwachten dat een faillissement van de Klant waarschijnlijk is.
6.5 Indien de Klant een bedrag niet tijdig betaalt op het moment dat deze opeisbaar wordt, heeft PHIX het recht op vertragingsrente over dit bedrag, te berekenen vanaf het moment dat dit bedrag verschuldigd is geworden tot het moment van volledige betaling van dit bedrag. Voor zover wettelijk toegestaan, is het percentage van de vertragingsrente:
(i) het percentage van de wettelijke handelsrente, of
(ii) één (1) procent per maand over het uitstaande bedrag, welke van de twee het hoogste is.
6.6 PHIX heeft het recht vergoeding te eisen van alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (met inbegrip van de kosten van rechtsbijstand), die door PHIX zijn gemaakt in het kader van de incasso van de door de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen.
6.7 Klachten met betrekking tot facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. De Klant verliest het recht op het indienen van klachten bij overschrijding van deze termijn.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle bestaande Intellectuele Eigendomsrechten op de krachtens de Overeenkomst door PHIX ter beschikking gestelde Producten of die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PHIX of haar licentiegevers en/of toeleveranciers. De Overeenkomst houdt geen overdracht aan de Klant in van Intellectuele Eigendomsrechten van PHIX of diens licentiegevers of leveranciers met betrekking tot de Producten.
7.2 Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst nieuwe Intellectuele Eigendomsrechten worden gecreëerd of ontstaan komen deze exclusief toe aan PHIX. Voor zover dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten niet van rechtswege aan PHIX toekomen draagt de Klant door middel van ondertekening van de Overeenkomst, en voor zover van toepassing bij voorbaat, het volle intellectuele eigendom van die Intellectuele Eigendomsrechten onvoorwaardelijk over aan PHIX, welke overdracht door middel van ondertekening van de Overeenkomst door PHIX wordt aanvaard.
7.3 De Klant vrijwaart PHIX van alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat het gebruik van de Producten door de Klant inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van die derde als gevolg van onjuist gebruik door de Klant van de Producten of gebruik daarvan in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.
7.4 De Klant vrijwaart PHIX tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot het ter beschikking gestelde materiaal dat inbreuk maakt op enig recht of anderszins onrechtmatig jegens die derden blijkt en zal PHIX terzake schadeloos stellen.
7.5 De Klant zal geen gebruik maken van merken, handelsnamen en/of logo’s van PHIX zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PHIX daarvoor.

8. Garantie

8.1 Niettegenstaande artikel 4.1, zal de Klant PHIX schriftelijk in kennis stellen van een non-conformiteit van de Producten binnen vijf (5) kalenderdagen vanaf de datum waarop dit door de Klant is ontdekt, waarbij de aard van de non-conformiteit wordt gespecificeerd en alle beschikbare documenten, verslagen en ander bewijsmateriaal worden verstrekt die PHIX nodig heeft om de gestelde non- conformiteit te beoordelen.
8.2 Na ontvangst van een kennisgeving van non-conformiteit zoals beschreven in artikel 8.1, zal de Klant de verzending van de Producten aan PHIX verzorgen en na ontvangst van de Producten zal PHIX een redelijke termijn worden gegund om de kennisgeving van non-conformiteit en de Producten te evalueren en, indien van toepassing, een passende oplossing aan de Klant voor te stellen. Indien PHIX de non-conformiteit schriftelijk aan de Klant bevestigt, zal PHIX de verzendkosten die door de Klant zijn gemaakt vergoeden. Er zullen geen Producten aan PHIX worden geretourneerd zonder de voorafgaande goedkeuring van PHIX.
8.3 PHIX garandeert dat bij normaal gebruik en in overeenstemming met de Overeenkomst en alle andere instructies die door PHIX zijn verstrekt, de Producten op het moment van levering aan de Klant en gedurende een periode van twaalf (12) maanden daarna (of een andere door partijen schriftelijk overeengekomen periode), voldoen aan de verstrekte specificaties voor dergelijke Producten. De Producten worden geacht in overeenstemming te zijn met de gepubliceerde specificaties, niettegenstaande kleine afwijkingen die het normale gebruik van de Producten niet wezenlijk beïnvloeden, tenzij partijen een afzonderlijke kwaliteitsovereenkomst hebben gesloten, in welk geval deze laatste prevaleert. Verbruiksproducten (zoals bedradingen, slangen en connectoren) vallen niet onder deze garantie.
8.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat PHIX er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor het door de Klant beoogde gebruik daarvan.
8.5 PHIX heeft geen garantieverplichtingen indien de vermeende non-conformiteit zich heeft voorgedaan als gevolg van normale slijtage, falende stresstests, overschrijding van de gespecificeerde maximale gebruiksomstandigheden, misbruik, nalatigheid, wijziging, onjuiste: behandeling, installatie, opslag, transport, toepassing, gebruik in combinatie met andere Producten of andere aan de Klant toe te rekenen omstandigheden.
8.6 De enige en exclusieve verplichting van PHIX, en het enige en exclusieve recht van de Klant met betrekking tot vorderingen uit hoofde van de garantie genoemd in artikel 8.3 zijn beperkt, naar de keuze van PHIX, tot de vervanging of reparatie van non-conforme Producten of tot een passende creditering van de aankoopprijs. Voor zover het eigendom reeds is overgegaan op de Klant, worden de non-conforme Producten het eigendom van PHIX zodra ze zijn vervangen of gecrediteerd.
8.7 Het recht van de Klant om zich (in en buiten rechte) op de non-conformiteit van de Producten te beroepen vervalt na het verstrijken van de garantietermijn genoemd in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 PHIX is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, dekkingskosten of zaakschade die de Klant in verband met of voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Producten stelt te hebben geleden. Het voorgaande geldt ongeacht of PHIX op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.
9.2 De eventuele aansprakelijkheid van PHIX voor directe schade is beperkt tot (a) de aan PHIX betaalde koopprijs voor de aangetaste Producten onder de Overeenkomst in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, of (b) de hoogte van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van PHIX uitkeert, welke van de twee het laagst is.
9.3 PHIX is niet aansprakelijk voor enige schade die aan derden wordt veroorzaakt (i) als gevolg van gebreken in het ontwerp en de productie van de Producten en hun onderdelen, tenzij en voor zover vast te stellen in overeenstemming met toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheid voor overlijden, lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke
eigendommen, die rechtstreeks veroorzaakt wordt door defecte Producten.
9.4 De Klant zal PHIX volledig vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van derden die, om welke reden dan ook, beweren schade te hebben geleden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of Producten, tenzij PHIX voor deze schade aansprakelijk is op grond van deze Voorwaarden.
9.5 Beperkingen van aansprakelijkheid van PHIX zijn slechts niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PHIX zelf of wanneer aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van toepasselijke dwingende wetgeving.

10. Wijziging van Producten

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het PHIX toegestaan een beperkte afwijking toe te passen met betrekking tot de specificaties of de kwaliteit van de Producten, zoals de kleur, hoeveelheid, grootte, gewicht of de (shore) hardheid. Als naar het oordeel van PHIX deze afwijking leidt tot een wezenlijke wijziging van de betreffende Producten, zal PHIX de Klant hiervan binnen dertig (30) kalenderdagen schriftelijk in kennis stellen, waarna de Klant het recht heeft om de Overeenkomst binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden.

11. Overmacht

PHIX is niet aansprakelijk voor enige schade, en/of vertraging en/of niet nakoming in de uitvoering van de Overeenkomst die direct of indirect verband houdt met en/of voortkomt uit omstandigheden of oorzaken die redelijkerwijs buiten haar invloedssfeer liggen, zoals, maar niet beperkt tot (inter)nationale noodsituaties (zoals (burger)oorlog, opstanden, rellen, natuurrampen), door de Wereldgezondheidsorganisatie afgekondigde noodsituaties op het gebied van volksgezondheid van internationaal belang, wanprestaties, grondstoftekorten,
leveringsproblemen en overmacht aan de zijde van toeleveranciers (of toeleveranciers voordien in de keten) van PHIX, personeelstekorten, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen en ongeorganiseerde en georganiseerde werkstakingen.

12. Opzegging, ontbinding en opschorting door PHIX

PHIX is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of op te schorten – zonder dat een rechterlijke tussenkomst of enige ingebrekestelling vereist is – onverminderd de rechten van PHIX op grond van de Overeenkomst of het toepasselijke recht, indien:
(i) de Klant overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of verzoekt om toelating tot de schuldsaneringsregeling;
(ii) een aanvraag voor het faillissement van de Klant is ingediend;
(iii) de Klant niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de wet of deze Voorwaarden.

13. Naleving

13.1 De Klant verklaart en garandeert:
(i) dat er geen (handels)sancties opgelegd zijn door (organen en overheidsinstellingen van) de VS, de EU, een of meerdere lidstaten van de EU, de VN of enige andere Staat, organisatie of autoriteit, waarvan de besluiten en handelingen juridisch bindend op hem van toepassing zijn;
(ii) dat de Klant zich zal houden aan (en zich in geen enkele deelnemingsvorm schuldig zal maken aan activiteiten, praktijken of gedragingen die of nalaten dat een misdrijf vormen of vormt onder) alle toepasselijke wetten, statuten, regelgeving en beleidsregels, met inbegrip van die welke betrekking hebben op:
(a) handelsbeperkingen of exportcontroles (met inbegrip van (handels)sancties opgelegd door de VS, de EU, een of meerdere lidstaten van de EU, de VN of enige andere staat, organisatie of autoriteit, waarvan de besluiten en handelingen juridisch bindend zijn) met betrekking tot de Producten, en
(b) de strijd tegen fraude, witwassen, omkoping en corruptie, en dat hij bewijs zal leveren dat hij zich houdt aan het voorgaande zoals PHIX van tijd tot tijd redelijkerwijs kan verzoeken.
(c) dat hij op een milieuverantwoorde en efficiënte manier zijn onderneming drijft, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met de internationaal aanvaardbare normen.
13.2 De Klant zal PHIX vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, boetes en bijkomende kosten en uitgaven die PHIX kan maken als gevolg van de niet-naleving door de Klant van toepasselijke wetten, regels en regelgeving.

14. Geheimhouding en privacy

14.1 Zowel PHIX als de Klant zullen alle Vertrouwelijke Informatie en alle Data als vertrouwelijk behandelen en beveiligen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de met PHIX gesloten Overeenkomst.
14.2 PHIX zal geen Data en/of Vertrouwelijke Informatie van de Klant gebruiken voor reclame of andere commerciële doeleinden, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
14.3 PHIX zal geen Data en/of Vertrouwelijke Informatie van de Klant met derden delen of anderszins aan derden bekend maken.

15. Aanvullende voorwaarden

15.1 Deze Voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. In geval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
15.2 Indien een bepaling van de Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, dan zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. De overige bepalingen zullen worden gehandhaafd.
15.3 PHIX kan haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst of deze Voorwaarden overdragen.
15.4 Het door één van de partijen niet aandringen op of afdwingen van de strikte naleving van de andere partij met betrekking tot enige bepaling van de Voorwaarden, of het niet uitoefenen van enig recht onder de Voorwaarden, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of het doen van afstand in welke mate dan ook van het recht van die partij om een dergelijke bepaling of recht in dat of enig ander geval te doen gelden of er een beroep op te doen; in plaats daarvan zal hetzelfde volledig van kracht zijn en van kracht blijven.
15.5 De opzegging, ontbinding, annulering, herroeping, vernietiging of iedere andere vorm van beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging voort te leven.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle Overeenkomsten en alle daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende afspraken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing op de Overeenkomsten.
16.2 De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil of geding met betrekking tot de Overeenkomsten en/of alle daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende afspraken.